TRECO Home

Centraal staat de breed gevoelde wens om bij oplevering van een nieuwe woning, of na het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, het werkelijke energiegebruik nauwkeuriger op individueel woningniveau te kunnen voorspellen dan conform de nu gebruikelijke bepalingsmethoden op basis van gemiddeld gebruikersgedrag. Als we die nauwkeurigere voorspelling realiseren dan:

  • kan energie ingezet worden daar waar het waarde levert en het meest effectief is,
  • kunnen energiesystemen beter geregeld en beheerst worden,
  • kunnen eindgebruikers interactief geïnformeerd worden over werkelijke energieprestaties (en kosten), mogelijkheden tot gebruiks- en gedrag aanpassing en informatie over prestaties van installaties en (voorspellend) onderhoud
  • kan energiegebruik en -besparing onder voorwaarden gegarandeerd worden.

Een methode is ontwikkeld/doorontwikkeld die functioneert in een gesloten cyclus van voorspellen, monitoren, vergelijken, handelen.

TRECO

De onderzoeksopzet en aanpak van TRECO Home is gebaseerd op drie centrale knelpunten en daaraan gekoppelde doelstellingen:

  • ‘Gebrek aan inzicht in werkelijke energieprestaties, hoe te regelen en zinvol te beïnvloeden’

De daaruit volgende doelstelling : Inzicht verwerven in een realistisch energiegebruik op individueel (huishouden) niveau.

  • ‘De discrepantie tussen collectief maatschappelijk belang versus een privaat collectief belang en een individueel belang’

De daaruit volgende doelstelling: Het aanbieden van een gegarandeerd energiegebruik en energielasten propositie waardoor het maatschappelijke belang niet op de individu wordt afgewenteld

  • ‘Onzekerheid werkelijke energieprestaties en besparingen zijn een belangrijke barrière voor besluitvorming, financieringsconstructies en energiediensten’

De daaruit volgende doelstelling: Het bieden van inzicht en geven van garanties op de energieprestaties en daarmee een transitie van kosten voor energiegebruik naar investeringskosten.

Resultaat:

  • Beschrijving van eenvoudige uitbreidingssets voor bestaande slimme meter systemen met benodigde extra monitoring en dataverzameling
  • Een applicatie/module die communiceert met een smart metering systeem, voorspelt, vergelijkt, analyseert, aanstuurt en informatie verstrekt m.b.t. gebruikersgedrag en onderhoud/toestand apparatuur in een gesloten cyclus
  • Energiediensten gebaseerd op deze applicatie waarbij gegarandeerd energiegebruiks/-lasten proposities en contracten worden aangeboden.

treco resultaat